| /


Chevrolet: V3500 89 - 91 5.7 L Engine, Chevrolet: C30 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C20 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: G10 86 - 90 5 L Engine, Chevrolet: C10 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: K2500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: C3500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: K5 Blazer 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: K3500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: K5 Blazer 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C10 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: K20 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C2500 88 - 96 5 L Engine, Chevrolet: R10 87 - 87 5 L Engine, Chevrolet: C20 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: Blazer 87 - 94 5.7 L Engine, Chevrolet: K10 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C1500 88 - 96 5 L Engine, Chevrolet: G30 86 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: V10 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: K30 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: K1500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: C2500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: K1500 88 - 96 5 L Engine, Chevrolet: V20 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: K2500 88 - 95 5 L Engine, Chevrolet: R20 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: P20 86 - 89 5.7 L Engine, Chevrolet: G10 86 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: P30 86 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: G20 86 - 90 5 L Engine, Chevrolet: R30 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: V30 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: G20 86 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: V20 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: R10 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: V10 87 - 87 5 L Engine, Chevrolet: R20 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: C1500 88 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: Blazer 87 - 87 5 L Engine, Chevrolet: R20 87 - 88 5 L Engine, Chevrolet: R2500 89 - 89 5.7 L Engine, Chevrolet: R3500 89 - 91 5.7 L Engine, Chevrolet: Tahoe 95 - 96 5.7 L Engine, Chevrolet: V10 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: K10 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: V1500 Suburban 89 - 90 5.7 L Engine

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1985-1999 Chevrolet Astro Base
1985-1995 Chevrolet Astro CL
1985-1994 Chevrolet Astro CS
1996-1999 Chevrolet Astro LS
1987-1999 Chevrolet Astro LT
1994-1999 Chevrolet Blazer Base
1992-1993 Chevrolet Blazer Cheyenne
1987 Chevrolet Blazer Custom Deluxe
1996-1999 Chevrolet Blazer LS
1995-1999 Chevrolet Blazer LT
1988-1991 Chevrolet Blazer Scottsdale
1987-1994 Chevrolet Blazer Silverado
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport
1999 Chevrolet Blazer Trailblazer
1985-1986 Chevrolet C10 Custom
1985-1986 Chevrolet C10 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet C10 Silverado
1985-1986 Chevrolet C10 Suburban Custom
1985-1986 Chevrolet C10 Suburban Scottsdale
1985-1986 Chevrolet C10 Suburban Silverado
1994-1997 Chevrolet C1500 Base
1988-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne
1999 Chevrolet C1500 LS
1988-1992 Chevrolet C1500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet C1500 Silverado
1990-1998 Chevrolet C1500 WT
1992-1999 Chevrolet C1500 Suburban Base
1995-1999 Chevrolet C1500 Suburban LS
1995-1997,1999 Chevrolet C1500 Suburban LT
1992-1994 Chevrolet C1500 Suburban Silverado
1985-1986 Chevrolet C20 Custom
1985-1986 Chevrolet C20 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet C20 Silverado
1985-1986 Chevrolet C20 Suburban Custom
1985-1986 Chevrolet C20 Suburban Scottsdale
1985-1986 Chevrolet C20 Suburban Silverado
1994-1997,1999 Chevrolet C2500 Base
1988-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne
1999 Chevrolet C2500 LS
1988-1992 Chevrolet C2500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet C2500 Silverado
1994-1995,1998 Chevrolet C2500 WT
1992-1999 Chevrolet C2500 Suburban Base
1995-1999 Chevrolet C2500 Suburban LS
1995-1997 Chevrolet C2500 Suburban LT
1992-1994 Chevrolet C2500 Suburban Silverado
1985-1986 Chevrolet C30 Custom
1985-1986 Chevrolet C30 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet C30 Silverado
1994-1997,1999 Chevrolet C3500 Base
1988-1998 Chevrolet C3500 Cheyenne
1999 Chevrolet C3500 LS
1988-1992 Chevrolet C3500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet C3500 Silverado
1988 Chevrolet Camaro Base
1985-1986 Chevrolet Camaro Berlinetta
1993 Chevrolet Camaro Indianapolis 500 Pace Car
1985,1988-1990 Chevrolet Camaro Iroc-Z
1987 Chevrolet Camaro LT
1989-1992 Chevrolet Camaro RS
1992 Chevrolet Camaro RS Heritage Edition
1985-1987 Chevrolet Camaro Sport
1985-1987,1991-1992 Chevrolet Camaro Z28
1992 Chevrolet Camaro Z28 Heritage Edition
1986-1992 Chevrolet Caprice Base
1985-1996 Chevrolet Caprice Classic
1986-1990 Chevrolet Caprice Classic Brougham
1993-1994 Chevrolet Caprice Classic LS
1987-1990 Chevrolet Caprice Classic LS Brougham
1991-1993 Chevrolet Caprice Classic LTZ
1991-1994 Chevrolet Commercial Chassis Base
1988 Chevrolet Corvette 35th Anniversary Edition
1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary Edition
1985-1999 Chevrolet Corvette Base
1996 Chevrolet Corvette Collector's Edition
1996 Chevrolet Corvette Grand Sport
1986,1995,1998 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car
1990-1995 Chevrolet Corvette ZR-1
1985-1987 Chevrolet El Camino Base
1985-1986 Chevrolet El Camino Conquista
1985-1987 Chevrolet El Camino SS
1996-1999 Chevrolet Express 1500 Base
1996-1999 Chevrolet Express 1500 LS
1996-1999 Chevrolet Express 2500 Base
1996-1999 Chevrolet Express 2500 LS
1996-1999 Chevrolet Express 3500 Base
1996-1999 Chevrolet Express 3500 LS
1985-1995 Chevrolet G10 Beauville
1986-1987 Chevrolet G10 Bonaventure
1985-1995 Chevrolet G10 Chevy Van
1985-1995 Chevrolet G10 Sportvan
1985-1995 Chevrolet G20 Beauville
1985-1995 Chevrolet G20 Chevy Van
1985-1995 Chevrolet G20 Sportvan
1985-1996 Chevrolet G30 Beauville
1985-1996 Chevrolet G30 Chevy Van
1985-1996 Chevrolet G30 Hi-Cube
1985-1996 Chevrolet G30 Sportvan
1985 Chevrolet Impala Base
1994-1996 Chevrolet Impala SS
1985-1986 Chevrolet K10 Custom
1985-1986 Chevrolet K10 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet K10 Silverado
1985-1986 Chevrolet K10 Suburban Custom
1985-1986 Chevrolet K10 Suburban Scottsdale
1985-1986 Chevrolet K10 Suburban Silverado
1994-1997 Chevrolet K1500 Base
1988-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne
1999 Chevrolet K1500 LS
1988-1992 Chevrolet K1500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet K1500 Silverado
1991 Chevrolet K1500 Sport
1990-1998 Chevrolet K1500 WT
1992-1999 Chevrolet K1500 Suburban Base
1995-1999 Chevrolet K1500 Suburban LS
1995-1997,1999 Chevrolet K1500 Suburban LT
1992-1994 Chevrolet K1500 Suburban Silverado
1985-1986 Chevrolet K20 Custom
1985-1986 Chevrolet K20 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet K20 Silverado
1985-1986 Chevrolet K20 Suburban Custom
1985-1986 Chevrolet K20 Suburban Scottsdale
1985-1986 Chevrolet K20 Suburban Silverado
1994-1997,1999 Chevrolet K2500 Base
1988-1998 Chevrolet K2500 Cheyenne
1999 Chevrolet K2500 LS
1988-1992 Chevrolet K2500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet K2500 Silverado
1994-1995,1998 Chevrolet K2500 WT
1992-1999 Chevrolet K2500 Suburban Base
1995-1999 Chevrolet K2500 Suburban LS
1995-1997 Chevrolet K2500 Suburban LT
1992-1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado
1985-1986 Chevrolet K30 Custom
1985-1986 Chevrolet K30 Scottsdale
1985-1986 Chevrolet K30 Silverado
1994-1997,1999 Chevrolet K3500 Base
1988-1998 Chevrolet K3500 Cheyenne
1999 Chevrolet K3500 LS
1988-1992 Chevrolet K3500 Scottsdale
1988-1998 Chevrolet K3500 Silverado
1985-1986 Chevrolet K5 Blazer Custom
1985-1986 Chevrolet K5 Blazer Silverado
1985-1988 Chevrolet Monte Carlo Base
1986-1988 Chevrolet Monte Carlo LS
1985-1988 Chevrolet Monte Carlo SS
1985-1989 Chevrolet P20 Base
1985,1987-1989 Chevrolet P20 Step-Van
1985-1999 Chevrolet P30 Base
1985,1987-1990 Chevrolet P30 Step-Van
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe
1987 Chevrolet R10 Scottsdale
1987 Chevrolet R10 Silverado
1987 Chevrolet R10 Suburban Custom Deluxe
1987-1988 Chevrolet R10 Suburban Scottsdale
1987-1988 Chevrolet R10 Suburban Silverado
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban Scottsdale
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban Silverado
1988 Chevrolet R20 Cheyenne
1987-1988 Chevrolet R20 Custom Deluxe
1987-1988 Chevrolet R20 Scottsdale
1987-1988 Chevrolet R20 Silverado
1987 Chevrolet R20 Suburban Custom Deluxe
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban Scottsdale
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban Silverado
1989 Chevrolet R2500 Silverado
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban Scottsdale
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban Silverado
1988 Chevrolet R30 Cheyenne
1987-1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe
1987-1988 Chevrolet R30 Scottsdale
1987-1988 Chevrolet R30 Silverado
1989-1991 Chevrolet R3500 Cheyenne
1989-1990 Chevrolet R3500 Scottsdale
1989-1991 Chevrolet R3500 Silverado
1991 Chevrolet S10 Baja
1988-1999 Chevrolet S10 Base
1988-1990 Chevrolet S10 Durango
1992-1993 Chevrolet S10 EL
1994-1999 Chevrolet S10 LS
1988-1989 Chevrolet S10 Sport
1994-1998 Chevrolet S10 SS
1988-1992 Chevrolet S10 Tahoe
1999 Chevrolet S10 Xtreme
1994-1999 Chevrolet S10 ZR2
1988-1994 Chevrolet S10 Blazer Base
1988-1989 Chevrolet S10 Blazer High Country
1994 Chevrolet S10 Blazer LT
1988-1990,1992 Chevrolet S10 Blazer Sport
1988,1990-1994 Chevrolet S10 Blazer Tahoe
1991-1994 Chevrolet S10 Blazer Tahoe LT
1999 Chevrolet Silverado 1500 Base
1999 Chevrolet Silverado 1500 LS
1999 Chevrolet Silverado 1500 LT
1995-1999 Chevrolet Tahoe Base
1995-1999 Chevrolet Tahoe LS
1995-1999 Chevrolet Tahoe LT
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe
1987 Chevrolet V10 Scottsdale
1987 Chevrolet V10 Silverado